Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

''Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή'' (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)


   ''Η γυναίκα αυτή φαίνεται πως είναι η ιδία εις όλους τους Ευαγγελιστάς,όμως δεν είναι.Αλλά εις μεν τους τρεις νομίζω πως είναι μια και η αυτή,εις τον Ιωάννην όμως όχι.Αλλά κάποια άλλη αξιοθαύμαστος,η αδελφή του Λαζάρου.Δεν αναφέρει δε τυχαίως την λέπραν του Σίμωνος ο Ευαγγελιστής,αλλά το κάμνει δια να δείξη από που επήρε θάρρος η γυναίκα να πλησιάση.Διότι,επειδή η λέπρα εθεωρείτο, ότι είναι πολύ ακάθαρτος και σιχαμερή ασθένεια,και είδεν ότι ο Ιησούς εθεράπευσε τον άνθρωπον (διότι αλλιώς δεν θα επροτιμούσε να μείνη εις την οικίαν του λεπρού) και κατέλυσεν εις αυτόν,είχε την πεποίθησιν ότι και την ακαθαρσίαν της ψυχής της θα την καθαρίση εύκολα.

   Και ενώ όλοι οι άλλοι προσέρχονται χάριν σωματικής μόνον θεραπείας,αυτή προσέρχεται μόνον χάριν της τιμής και της διορθώσεως της ψυχής της.Διότι δεν είχε καμμία αναπηρίαν του σώματος,ώστε και ένεκα τούτου θα ημπορούσε κανέις πολύ να την θαυμάση.Και δεν προσέρχεται εις τον Χριστόν ως προς απλούν άνθρωπον,διότι δεν θα τον εσκούπιζε με τας τρίχας της,αλλ'ως προς ανώτερον από άνθρωπον.Δι'αυτό το μέλος που είναι το πιο πολύτιμον όλου του σώματος,την κεφαλήν της,την έφερεν εις τα πόδια του Χριστού.

   Εκείνος όμως,βλέπων τας σκέψεις της,της επιτρέπει.Διότι ήτο μεγάλη η ευλάβειά της και απερίγραπτος η προθυμία της,δι'αυτό με πολλήν συγκατάβασιν επέτρεψε να χυθή το μύρον και εις την κεφαλήν Του.Διότι,εφ'όσον δεν απηξίωσε να γίνη άνθρωπος και να κυοφορηθή και να τραφή με γάλα,διατί απορείς εάν δεν αποκρούη και αυτό;Διότι όπως ο Πατήρ Του ηνείχετο και την κνίσαν και τον καπνόν,έτσι και Αυτός ανέχεται την πόρνην,διότι όπως είπα ήδη,επεδοκίμαζε τας σκέψεις της.

   Μεγάλη η φιλανθρωπία του Δεσπότου!Ανέχεται πόρνην,η οποία του φιλεί τα πόδια και τα βρέχει με μύρον και τα σκουπίζει με τας τρίχας της,και την επιδοκιμάζει,και επιπλήττει εκείνους που την κατηγορούν.Διότι δεν έπερε να ευρεθή εις αμηχανίαν η γυναίκα δια τον τόσον ζήλον της.

   Συ δε πρόσεξε και τούτο,ότι ήσαν ανώτεροι και πρόθυμοι προς την ελεημοσύνην.Και διατί δεν είπεν απλώς ότι έκανεν έργον καλόν,αλλά πρώτον είπε «διατί ενοχλείτε την γυναίκα;».Δια να μάθουν να μη ζητούν από τους ασθενέστερους από την αρχή τα υψηλότερα.Δι'αυτό και δεν εξετάζει απλώς αυτό καθεαυτό το γεγονός,αλλά μαζί με το πρόσωπον της γυναικός.Αν και,εάν νομοθετούσε,δεν θα επρόσθετε την γυναίκα.Το κάμνει όμως,δια να μάθης,ότι χάριν αυτής ελέχθησαν αυτά,δια να μην ακρωτηριάσουν την πίστιν της,που μόλις εβλάστησεν,αλλ'αντιθέτως να την αυξήσουν.

   Και διατί δεν υπεσχέθη τίποτε το πνευματικόν εις την γυναίκα,παρά μόνον ότι η πράξις της θα μνημονεύεται δια παντός;Δια να την προετοιμάση από αυτά να ελπίζη και εις εκείνα.Διότι,εάν έκαμε καλόν έργον,είναι ολοφάνερον ότι θα ανταμειφθή και επαξίως.''

Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου