Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Μεγάλη Τετάρτη


Τὸν ἄρτον λαβών, εἰς χειρας ὁ προδότης, κρυφίως αὐτάς, ἐκτείνει καὶ λαμβάνει, τὴν τιμὴν τοῦ πλάσαντος, ταις οἰκείαις χερσὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἀδιόρθωτος ἔμεινεν, Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος

''Ο Ιούδας δεν κατρακύλησε στην προδοσία επειδή ο Κύριος προφήτευσε την εσωτερική του διάθεση γι'αυτήν,αλλ'επειδή ο γεμάτος κακία καλλιεργούσε μέσα του την επιβουλή,και ο Κύριος έβλεπε τις κρυφές κινήσεις της καρδιάς του,προφήτευσε εκείνα που επρόκειτο να γίνουν σα να γίνονταν εκείνη τη στιγμή''

Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,μακρόθυμε και ανεξίκακε,ο καταδεξάμενος υπό των μισησάντων σε αδίκων διωχθήναι,και υπό του αχαρίστου μαθητού απανθρώπως εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών παραδοθήναι.Επίβλεψον,δεόμεθά σου,εφ'ημάς,ους ελυτρώσω της πάλαι κατάρας τω τιμίω σου αίματι,και δια της υιοθεσίας του βαπτίσματος,κληρονόμους της ουρανών βασιλέιας υπέσχου ποιήσαι,εν τω τηρήσαι ημάς των εντολών σου και λαβών όπλον και θυρεόν,ανάστηθι εις την βοήθειαν ημών,και πολέμησον τους μισούντας και καταδιώκοντας ημάς,και τον καθ'ημών θυμόν αυτών τη θεϊκή σου επιεικεία κατάπαυσον,εάν δε σοι δόξη καταδιώκεσθαι ημάς υπ'αυτών δια τας αμαρτίας ημών,ποίησον το δοκούν σοι,πλην ούτω τας ψυχάς ημών διάθες,ώστε μιμηθέντες σε,πράως τα δεινά υποφέρωμεν.Όπως μετά ταύτα πάντων των εναντίων καταλυθέντων,καταξιωθώμεν προς σε ελθείν και παρά σοι αναπαυθύναι.Πρεσβείαις και ικεσίαις της παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων.Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου