Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Μεγάλη Πέμπτη


Τὸν δι' ἡμᾶς Σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν· αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ ξύλου, καὶ ἔλεγεν· Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

''Τότε λοιπόν που έπρεπε να αφεθούν ελεύθεροι και οι ένοχοι (εννοεί κατά την εορτή),τότε αυτοί εφόνευσαν τον αθώο,ο οποίος απείρους φοράς τους είχε ευεργετήσει και προσφάτως είχε παραβλέψει τα έθνη χάριν αυτών.Αλλά πόση είναι η φιλανθρωπία Του!
Διότι και ανάσκελα τους έριξε (κατά την σύλληψή Του),και το αυτί του δούλου αποκατέστησε και με επιείκεια μίλησε,αλλά και όταν βρισκόταν επάνω στον Σταυρό,έδειξε μεγάλα θαύματα,κρυπτών τις ακτίνες του ήλιου,σπάζων τους βράχους,ανιστών τους νεκρούς,φοβίζων την γυναίκα αυτού που τον εδίκαζε με όνειρα,επιδεικνύων κατά την δίκη κάθε πραότητα η οποία θα μπορούσε περισσότερο από τα θαύματα να τους κερδίσει,προλέγων άπειρα πράγματα στο δικαστήριο,στον ίδιο τον Σταυρό,λέγων «Πάτερ,άφες αυτοίς την αμαρτίαν».''

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος,ο την εκούσιον σου σταύρωσιν εις την κοινή εξανάστασιν του γένους των ανθρώπων σαρκί καταδεξάμενος,και τω καλάμω του σταυρού βαφαίς ερυθραίς τους σεαυτού δακτύλους αιματώσας,τοις αφεσίμοις ημίν βασιλικώς υπογράψαι φιλανθρωπευσάμενος,μη παρίδης ημάς κινδυνεύοντας και πάλιν την από σου διάστασιν,αλλ'οικτείρησον,μόνε Μακρόθυμε,τον εν περιστάσει λαόν σου,και αναστάς,ρύσαι ημάς της δουλείας των ορατών και αοράτων εχθρών τη κραταιά δυνάμει σου,αφείς ημίν τα παραπτώματα,την οικείαν έχων συμπάθειαν υπέρ ημών των κατακρίτων ικετεύουσαν,σοι γαρ μόνω προσήκει οικτειρήσαι και σώσαι τους ελπίζοντας επι σε.Φείσαι ουν,Δέσποτα,ων ελυτρώσω τω τιμίω σου αίματι,και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά των δούλων σου,όπως εκατέρωθεν ρυσθέντες,δόξαν σοι και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω αγίω Πνεύματι,νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου