Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

Κυριακή του Τυφλού


ὁ δὲ ἔφη· Πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ

Στην έκτη Κυριακή παρουσιάζεται και πάλι ο Χριστός ως το φως του κόσμου,ο φωτοδότης,αυτός που χαρίζει το αισθητό,αλλά και το πνευματικό φως της θεογνωσίας στον εκ γενετής τυφλό της ευαγγελικής περικοπής.Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης που καταυγάζει τα μάτια της ψυχής μας,όπως ωραία ψάλλει το δοξαστικό των αποστίχων του εσπερινού:

«Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ,Χριστέ ο Θεός,
ο τον εκ μήτρας του φωτός εστερημένον
δια της σης αχράντου προσψαύσεως
φωτίσας κατ’άμφω
και ημών τα όμματα των ψυχών αυγάσας,
υιούς ημέρας δείξον,
ίνα πίστει βοώμεν σοι·
Πολλή σου και άφατος
η εις ημάς ευσπλαγχνία,
φιλάνθρωπε,δόξα σοι».

(''Λογική λατρεία''-Ιωάννης Φουντούλης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου