Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Κυριακή του Παραλύτου


Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει


   Η Κυριακή του Παραλύτου αντλεί το θέμα της από την ευαγγελική περικοπή,που αναγινώσκεται στην θεία λειτουργία.Αυτή περιλαμβάνει την διήγησι της ιάσεως του παραλυτικού στην Προβατική κολυμβήθρα,την Βηθεσδά,στα Ιεροσόλυμα.Το δράμα του επι 38 έτη παραλύτου συγκινεί τον Κύριο και τον θεραπεύει.Ο Χριστός παρουσιάζεται ως ιατρός των ψυχών και σωμάτων.Τον παράλυτο δεν τον θεραπεύει η κολυμβήθρα,αλλά ο πανσθενουργός λόγος του Κυρίου.Το περιστατικό αυτό αποτελεί και το αντικείμενο των ύμνων της ημέρας:

«Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα
επί τη Προβατική κολυμβήθρα
τη λεγομένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά,
πέντε στοάς εχούση.
Εν ταύταις γαρ κατέκειτο
πλήθος των ασθενούντων.
Άγγελος γαρ του Θεού κατά καιρόν
επιφοιτών διετάραττεν αυτήν
και ρώσιν εχαρίζετο
τοις προσιούσιν εν πίστει.
Και ιδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον,
λέγει προς αυτόν ·
Θέλεις υγιής γενέσθαι;
Ο ασθενών απεκρίνατο ·
Κύριε,άνθρωπον ουκ έχω,
ίνα,όταν ταραχθή το ύδωρ,
βάλη με εις την κολυμβήθραν.
Ιατροίς κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον
και ελέους τυχείν ουκ ηξιώθην.
Αλλ’ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων
λέγει προς αυτόν ·
Άρον σου τον κράββατον και περιπάτει,
Κηρύττων μου την δύναμιν
και το μέγα έλεος εν τοις πέρασιν.»

(''Λογική λατρεία'' - Ιωάννης Φουντούλης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου