Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου


Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ

Αρχαία Ελλάδα

«Ω Αλκιβιάδη, μηδέν αιτού τους θεούς. Αναμείνωμεν έως αν εξ ουρανού τις απεσταλμένος έλθη και διδάξη ημάς πως δει διακείσθαι προς θεούς και ανθρώπους και ελπίσωμεν ότι η (παρά της θείας χάριτος) ημέρα της αποστολής εκείνης ήξει ου δια μακρού»

Αρχαία Ρώμη

«Οι υπό της Σιβύλλης ασθέντες χρόνοι τέλος πάντων έφθασαν,η άπειρος των αιώνων σειρά μέλλει να αρχίση,ιδού νέα γενεά πέμπεται ουρανόθεν»

Αρχαίος Ισραήλ

«ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος·»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου