Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Ευχή εις το άγιον Πνεύμα


   Σοι τω μόνω αγαθώ και παναγίω και ζωοποιώ Πνεύματι προσπίπτω εγώ ο πάσης τιμωρίας ένοχος,και πάσης κολάσεως υπεύθυνος.Σε την αΐδιον και όντως ζωήν,το αληθινόν και ανέσπερον φως,τον Κύριον μου και Θεόν,ικετεύω μη εις τέλος καταβάλη με ο εξ εναντίας,αλλά συ βασίλευσον εν εμοί,η παντοδύναμος και ανεκφώνητος δύναμις (το υπερπλήρες και απερίληπτον και ανέκβατον κράτος,η πάσα αγαθότης και παντός αγαθού και καλού αιτία.Το ανακαινίζον πάσαν φύσιν της κτίσεως,εξ ου οι ασθενείς ισχυροί,παρ'ου η αναγέννησις ημών και ανάπλασις και πάσα επίγνωσις.Παρ'ου τον λυτρωτήν ημών και Σωτήρα Κύριον οράν φωτιζόμεθα,δι'ου τα πάντα ζώσι και διαμένουσι,η άρρητος σοφία,η υπερ αίσθησιν γνώσις,η πάσα δόξα,ο πάντων προνοητής και ελεήμων Θεός).Και όλον σοι γενέσθαι,και ζην με του λοιπού κατά το σον ευδόκησον θέλημα·ανέγειρον μου τα μέλη α κατέρραξεν η αμαρτία,φώτισον μου την καρδίαν ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία,και την νεκρωθείσαν ψυχήν μου ταις αμαρτίαις ανάστησον.Παύσον μου των παθών τας τρικυμίας,ελέησον μου την πενίαν και συνέτισόν μου την αναισθησίαν,ρύσαι με από παντός πολέμου ένδοθεν ή έξωθεν επισυνιστώτος μοι,ρύσαι με από παντός έργου πονηρού,και συγχώρησον πάντα τα της εμής παρανομίας,πλημμελήματα,και ένθου εν εμοί την σην τελείαν αγάπην.
   Έγγραψον το όνομα του δούλου σου εν βίβλω ζωής,και χάρισαί μοι τέλος αγαθόν,όπως αράμενος νίκος κατά του διαβόλου,προσκυνήσω ανεπαισχύντως ενώπιον του θρόνου της βασιλείας σου.Γενέσθω σοι η καρδία μου,Δέσποτα,γη αγαθή,δεχομένη σπόρον καλόν,και δροσίσαι η χάρις σου εις αυτήν δρόσον ζωής αιωνίου,θερίσαι δε η χάρις σου εξ αυτής δράγμα καλόν,προσκύνησιν μετά κατανύξεως,εγκράτειαν,αγρυπνίαν,δάκρυα.Επίστρεψον,ψυχή μου,εις την ανάπαυσιν σου τη νηστεία,επίστρεψον,ψυχή μου εις την μάνδραν του παραδείσου τη κακοπαθεία και θλίψει.Ευρεθείη η ψυχή μου,Κύριε,εν τω φωτί σου εκείνω τω ανεκλάλητω μετά του χορού των Αγίων σου.
   Ναι,Δέσποτα των απάντων,ακατάληπτε και ακατανόητε,επάκουσόν μου του αχρείου και αναξίου δούλου σου,ευόδωσον με διελθείν και διανύσαι την στενήν και τεθλιμμένην οδόν,ίνα αξιωθώ τυχείν των επαγγελιών σου,και κράζω εν τρυφή παραδείσου.Δόξα Πατρί αθανάτω,και Υιώ αθανάτω και Πνεύματι αγίω αθανάτω,μεγαλοπρέπεια και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.

(''Μέγα Προσευχητάριον''- Α. Σιμωνώφ - Εκδόσεις ''Βασ.Ρηγόπουλου'')

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου